Trinh Pham DDS  •  Denton, TX 76210  •  (940) 565-5049