Troy Dental Care (Darshika Shah)  •  Troy, MI 48083  •  (248) 879-7755