Life Smiles  •  Houston, TX 77098  •  (713) 592-9300