Dental Bright  •  Houston, TX 77036  •  (713) 783-6060