Stephen P Hoke  •  Corunna, MI 48817  •  (989) 743-5495