Ridge Kids Dental  •  Paragould, AR 72450  •  (870) 236-5888