Fryeburg Dental Center  •  Fryeburg, ME 04037  •  (207) 935-3133