Lake Park Dental  •  Smyrna, GA 30080  •  (770) 432-0783