Prakash Dental  •  DeLand, FL 32720  •  (386) 734-5352