Hamiota Dental  •  Hamiota, MB R0M 0T0  •  (204) 764-2388