Gem City Orthodontics  •  Dayton, OH 45417  •  (937) 938-5529