Otsego Family Dentistry  •  Otsego, MI 49078  •  (269) 694-2074