Smile Arizona Dentistry  •  Scottsdale, AZ 85251  •  (480) 994-5225