Todd G. Yoshino DDS  •  Federal Way, WA 98003  •  (253) 815-0441