Dr. Nishi Vakharia, DDS  •  Santa Fe, NM 87505  •  (503) 983-6153