Dental Health Assoc.  •  Paris, KY 40361  •  (859) 987-3290